נפיחות ידיים

כללי רישום סעיף 5.4. המשלחת של התחום, שהוקמה לבקשת מנהל שם הדומיין, מסתיימת עם תום תקופת הרישום של שם התחום.

עם סיום המשלחת שנקבעה על ידימנהל המערכת של שם התחום, בקשר עם פקיעת תקופת הרישום של שם התחום, רשם רשם שרתי DNS זמניים עבור התחום שמעביר בקשות באמצעות פרוטוקול http לאתר הרשמי של הרשם עם מידע על סיומה של סיומה של המשלחת.

הזכות להגיש בקשה לחידוש הרישוםשם הדומיין נשמר על ידי המנהל הקודם לפני תום תקופת החידוש הראשוני. משך תקופת החידוש הינו 30 יום לאחר תום תקופת הרישום.

לרשם יש את הזכות לקבל בקשות עבוררישום שמות דומיין אשר נמצאים בתקופה של חידוש מראש (רישום שמות דומיין פטורים). רישום שם דומיין מתבצע בסוף התקופה של חידוש מראש, אם מנהל שם תחום לשעבר לא לחדש את רישום שם התחום.